ف
 • فرآیندهای ناهشیار Unconscious processes

  فرآیندهایی مانند خواست ها و ترس ها که ممکن است در حیطه هشیاری شخص باشند ولی خود وی از وجود آنها بی خبر بوده و نسبت به آنها بینشی ندارد.

 • فرآیندهای هشیار Conscious processes

  رویدادهایی مانند ادراکات، ردهای تصویری، افکار خصوصی و رویاها که تنها خود فرد از آنها آگاهی دارد. افراد دیگر بر مبنای گزارش های خود شخص یا استنتاج از سایر رفتارهای وی می توانند از این گونه رویدادها آگاه شوند.

 • فراروان شناسی Parapsychology

  شاخه ای از روان شناسی که با پدیده های فراهنجار مانند ادراک فراحسی و حرکت فراروانی سر و کار دارد -> ادراک فراحسی، اندیشه خوانی، غیب بینی

 • فرافکنی Projection

  یکی از مکانیزمهای دفاعی که در آن، شخص ویژگی های ناخواستنی خود را به حد افراط به اشخاص دیگر نسبت می دهد تا از ورود این گونه ویژگی ها به حیطه آگاهی خویش در امان باشد.

 • فرضیه دوپامین Dopamine hypothesis

  این فرضیه که اسکیزوفرنی با افزایش انتقال دهنده عصبی دوپامین یا کمبودی در آنزیم تبدیل کننده دوپامین به نوراپی نفرین ارتباط دارد.

 • فرضیه ناکامی- پرخاشگری Frustration-aggression hypothesis

  فرضیه ای مبنی بر اینکه ناکامی (عقیم ماندن فعالیت معطوف به هدف) یک سائق پرخاشگری بوجود می آورد و این سائق نیز رفتار پرخاشگرانه را برمی انگیزد.

 • فرونشانی Suppression

  یک فرآیند خودتنظیمی که در آن تکانه ها، گرایش به عمل یا تمایل به اجرای اعمال نکوهیده در حیطه آگاهی شخص قرار دارد ولی در رفتارش ظاهر نمی شود.

 • فوبی اجتماعی Social phobia

  ترس نامعقول و میل به اجتناب کردن از موقعیت هایی که در آنها ممکن است فرد در حضور دیگران دچار شرمساری گردد.

 • فوبی حیوان Zoophobia

  یکی از انواع فوبیاهای اختصاصی که در آن بیمار مبتلا به یک ترس مرضی نسبت به حیواناتی چون گربه ها، سگ ها و پرندگان که بالقوه بی خطرند و یا مارها و حشرات می باشند.

 • فوبی مکان های باز Agoraphobia

  یکی از اختلالات اضطرابی که ویژگی آن ترس از موقعیت هایی است که فرد احساس می کند ممکن است گیر بیفتد و در صورت وقوع حمله وحشتزدگی یا به هم خوردن حالش نتواند از محیط گریخته و یا کمک دریافت نماید. افراد مبتلا به فوبی مکان های باز از ازدحام، مکان های بسته (مثل مترو و اتوبوس) یا فضاهای باز وسیع اجتناب می کنند. این واژه از یک اصطلاح یونانی «ترس از مراکز دادوستد» گرفته شده است.

 • فوبی مکان های بسته Claustrophobia

  ترس از حضور در جاهای سرپوشیده و محصور

 • فوبیا (ترس مرضی) Phobia

  ترس غیرعادی در غیاب خطر واقعی -> ترس از مکان های باز، ترس از مکان های بستهپربازدید ترین ها

خبرنامه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحانو متون