ش
 • شب ادراری Enuresis bed-welting

  اختلالی که با تخلیه منظم و غیرارادی ادرار آشکار می شود.

 • شخصیت Personality

  الگوی نسبتا پایدار صفات، گرایش ها یا ویژگی هایی که تا اندازه ای به رفتار افراد دوام می بخشد. به طور اختصاصی تر شخصیت از صفات یا گرایش هایی تشکیل می شود که به تفاوت های فردی در رفتار، ثبات رفتار در طول زمان و تداوم رفتار در موقعیت های گوناگون می انجامد.

 • شخصیت جامعه ستیز Antisocial personality

  نوعی اختلال شخصیتی با خصوصیات بالینی تکانشی بودن، ناتوانی در همنوایی با رسوم و قوانین جامعه و فقدان اضطراب و احساس گناه در فرد نسبت به رفتار خود.

 • شکل دهی رفتار Shaping

  تغییر رفتار از طریق تقویت شکل هایی از یک پاسخ که در جهت پاسخ مورد نظر آزمایشگر پیش می روند.

 • شناخت Cognition

  اعتقادها، اندیشه ها، دانش، تفسیرها، دریافتها، افکار و رویدادهای ذهنی دیگر هر فرد.پربازدید ترین ها

خبرنامه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحانو متون