خ
 • خاموش سازی (خاموشی) Extinction

  ۱ ) ارائه محرک شرطی بدون همراهی آن با تقویت پس از دوره شرطی شدن جاندار با روش کلاسیک یا روش عامل ۲ ) کاهش حاصل در نیرومندی پاسخ در نتیجه به کار گرفتن شیوه مشروح در بند ۱ .

 • خانواده درمانی Family therapy

  روند درمانی خانواده به صورت گروهی به جای درمان انفرادی بیمار

 • خانواده درمانی رفتاری Behavioral family therapy

  رویکردی در خانواده درمانی که روابط خانوادگی را بر مبنای وابستگی های تقویتی بررسی می کند. در این رویکرد درمانگر باید از مشکلات خانواده تحلیل رفتاری به عمل آورد و اعضای خانواده را وادار کند یکدیگر را تقویت کنند تا فراوانی رفتارهای مطلوب افزایش یابد. درمانگری که شناختی تر است می تواند به اعضای خانواده شیوه بازبینی رفتارها و الگوهای رفتاری مشکل سازشان را بیاموزد و به آنها یاد بدهد تفسیرهای خود از وقایع خانوادگی را زیر سوال ببرند.

 • خستگی مفرط Burnout

  شرایطی که به موجب آن، استرس شغلی درازمدت به فرسودگی هیجانی، احساس فقدان کنترل شخصی، و احساس کاهش دستاورها منجر می شود.

 • خطای ادراکی Illusion

  در زمینه ادراک، تفسیر نادرست روابط موجود بین محرکهای ارائه شده، به گونه ای که آنچه ادراک می شود با واقعیت فیزیکی همخوان نباشد. اغلب ما نه منحصرا به خطاهای ادراکی دیداری (بصری) اطلاق می شود. -> توهم، هذیان

 • خطای بنیادی اسناد Fundamental attribution error

  نظرگایه مبنی بر اینکه رفتار عمدتا ناشی از ویژگیهای مشخص فرد است تا عوامل موقعیتی. سوگیری در جهت اسنادگرایشی در مقایسه با اسناد موقعیتی.

 • خوانش پریشی ِDyslexia

  یکی از انواع اختلالات یادگیری است. در این اختلال فرد در خواندن روان و سلیس دچار مشکل می باشد. اینگونه خوانندگان ضعیف در فراگیری زبان تاخیر داشته و سابقه مشکلات خواندن بیشتری در خانواده هایشان مشاهده می شود. اغلب کودکانی که مشکلات خواندن دارند در زمینه های دیگر یادگیری نیز مشکل دارند. ->اختلالات یادگیری

 • خود پایشی Self-monitoring

  فنی در مشاهده که طی آن خود افراد رفتارها، افکار یا هیجاناتشان را (از لحاظ زمان وقوع، فراوانی، شدت و مدت وقوع) ثبت می کنند یا گزارش می کنند.

 • خود تنظیمی (خودگردانی) Self-regulation

  در رفتار درمانی، بازبینی رفتار شخص به وسیله خودش و استفاده وی از فنونی مانند: تقویت خویشتن و کنترل شرایط محرک به منظور تغییر رفتار ناسازگار

 • خود شیفتگی Narcissism

  عشق به خویشتن. در نظریه روانکاوی جلوه طبیعی در دوره پیش تناسلی محسوب می شود. -> اختلال شخصیت خودشیفته

 • خودبسندگی Self-efficacy

  اعتقاد به این که می توانیم رویدادها را کنترل کنیم و بر آنها مسلط شویم

 • خودبیمارانگاری Hypochondriasis

  بدون هیچ شواهد پزشکی، اعتقاد راسخ به اینکه فرد بیمار است یا قرار است بیمار شود.

 • خودپنداره Self-concept

  مجموعه ویژگیها، توانائیها، نگرشها و ارزشهایی که فرد معتقد است او را توصیف می کنند.

 • خودشکوفایی Self-actualization

  گرایش بنیادی هر شخص به عمق بخشیدن هرچه بیشتر به توانائیهای بالقوه خود. خود شکوفایی در نظریه های انسان گرا درباره شخصیت، نظیر نظریه های مازلو و راجرز، یک مفهوم بنیادی است.

 • خودکشی نوع دوستانه Altruistic suicide

  نوعی خودکشی که جامعه آنرا ملزم می دارد (دورکیم آنرا هاراگیری تعریف کرده است)

 • خودکشی هنجارگسیخته Anomic Suicide

  نوعی خودکشی که عامل ایجادکننده آن قطع رابطه تباه کننده فرد با جامعه اوست (طبق تعریف دورکیم) -> خودکشی نوعدوستانه

 • خودمحوری Egocentrism

  ناتوانی در متمایز کردن دیدگاههای دیگران از دیدگاه خود شخص

 • خودمختاری Autonomy

  در نوجوانی، درک خود به صورت فردی مجزا و خودگردان. نوجوانان برای راهنمایی بیشتر به خودشان و کمتر به والدین متکی هستند و توانایی تصمیم گیری عاقلانه می کنند.

 • خوگیری Habituation

  کاهش تدریجی نیرومندی پاسخ در نتیجه تحریک مکرر

 • خوگیری زدایی Dishabituation

  افزایش پاسخدهی بعد از اینکه تحریک تغییر می کند.

 • خویشتنداری Self-control

  توانایی مقاومت کردن در برابر تکانه پرداختن به رفتاری که از لحاظ اجتماعی پسندیده نیست.

 • خیالبافی (رویای بیداری) Day dream

  خیالپردازی، جولان آزاد اندیشه و خیال. خیالبافی به علت تمرکز بر مسائل شخصی معمولا نوعی تفکر حاکی از درخودماندگی محسوب می شود.



پربازدید ترین ها

خبرنامه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحانو متون