ت
 • تاب آوری Resiliency

  آن دسته از ویژگیهای شخصی، خانوادگی یا محیطی فوق خانوادگی (مثلا مردم آمیزی، مزیتهای اجتماعی- اقتصادی، یا ارتباط نزدیک با بزرگسالان مفید به حال اجتماع اما غریبه) که با توان غلبه بر مشکلات و توان موفق شدن رابطه دارند.

 • تاریخچه فردی Case history

  زندگینامه ای که برای مقاصد علمی تدوین می گردد و مطالب آن گاه از راه مصاحبه و گاه طی مشاهدات چندین ساله گردآوری می شود.

 • تبعیض Discrimination

  در روانشناسی اجتماعی، رفتارسوگیرانه از آن گونه که در پیشداوری نژادی دیده می شود.

 • تثبیت Fixation

  در روانکاوی متوقف ماندن رشد به این علت که فرد در رشد روانی- جنسی خود نتوانسته از مرحله میهنی فراتر رود و یا موضوع وابستگی خود را تغییر دهد- مکانیزمی دفاعی است مبنی بر این که ناکامی و اضطراب در یک مرحله روانی- جنسی باعث می شود فرد در مرحله قبلی رشد روانی جنسی باقی بماند.

 • تجربه عاطفی Affective experience

  تجربه هیجانی اعم از مطبوع یا نامطبوع و خفیف یا شدید. -> رشد روانی- جنسی.

 • تجربه هیجانی اصلاحی Corrective emotional experience

  یک هدف درمانی کلی مبنی بر این که مراجع همراه با واکنش هیجانی، مفروضات خود را در مورد دیگران تغییر دهد و راه حلهای جدیدی برای ارتباط با آنان یاد می گیرد. دلیل این قضیه هم آن است که درمانگر مثل دیگران، «واکنشی» به نفرت، وابستگی و اینگونه ویژگیهای مراجع نشان نمی دهد.

 • تحلیل تبادلی Transactional analysis

  روشی گروهی که بنیان گذارش برن بود و بر «حالات ایگویی» کودک، بالغ و والد تاکید دارد. شاهد این حالات هم تبادلات بیماران با دیگر اعضای گردن، مثبت و منفی بودن «والانس» این حالات ایگویی و این نکته است که چه قدر به بیماران کمک می کنند شیوه های فکری مثبتی اتخاذ کنند که ویژگی حالات ایگویی بالغ مثبت محسوب می شوند. یکی دیگر از نکات مورد تایید در تحلیل تبادلی، شناسایی بازی های بیماران است که هدفشان پرهیز از صمیمی شدن و نزدیک شدن زیاد به دیگران و کمک کردن به آنها برای اتخاذ رفتارهای رضایت بخش تر می باشد.

 • تحلیل کارکردی Functional analysis

  خصوصیت اصلی سنجش رفتاری. در تحلیل کارکردی محرکهای پیش از رفتار و پیامدهای رفتار با دقت مورد تحلیل قرار می گیرند تا شناخت عمیقی از علل رفتار پیدا کنیم.

 • تحمل Tolerance

  فازی از اعتیاد به دارو (مواد) که طی آن بعد از مصرف مکرر یک دارو، فرد معتاد به داروی بیشتری برای تولید واکنش مطلوب نیاز دارد و اثر لذت بخش مقدار ثابت مصرفی دارو در گذشته بسیار کاهش می یابد. -> وابستگی به دارو، علایم ترک

 • تخلیه هیجانی Catharsis abreaction

  در روانکاوی فرآیند کاهش تنش هیجانی از راه بازپیدایی یک تجربه تنش زا در گفتار، عمل یا هردو. تخلیه انرژی روانی (از طریق به یادآوردن وقایع دردناک) که به نظر روان کاوان، فواید مهم درمانی دارد. در نظریه روانکاوی، از پوشش درآوردن و تسکین دادن تعارضهای آسیب زای اولیه.

 • تداعی آزاد Free association

  الف: نوعی آزمایش تداعی واژه ها که در آن آزمودنی در پاسخ به واژه محرک، اولین واژه ای را که به خاطرش می آید می گوید. ب: در روانکاوی کوشش فرد برای گزارش بی کم و کاست تمام مطالبی که به ذهنش می آید. تداعی آزاد با گذشت زمان، افکار و امیال ناهشیار بیمار را روشن می سازد.

 • ترس از مکانهای باز (بازارهراسی) Agora phobia

  ترس از تنها بودن یا حضور در برخی مکانهای عمومی که در آنها در صورت بروز حالت وحشتزدگی شخص امکان فرار یا امکان دریافت کمک ندارد.

 • تستوسترون Testosterone

  هورمون اصلی جنسی نرینه که از بیضه ها ترشح می شود. این هورمون نقش مهمی در نمو اندامهای جنسی نرینه و رشد ویژگیهای جنسی ثانویه نرینه دارد و بر سائق جنسی اثر می گذارد.

 • تصور قالبی Stereotype

  هر نوع باور تصمیم یافته به حد اغراق و اغلب نادرست درباره گروهی از مردمان که شخص بر پایه آن چنین می پندارد که همه افراد آن گروه از ویژگی معینی برخوردارند، مثلا این تصور قالبی که همه مردان همجنس خواه ظاهری زنانه دارند.

 • تصویر بدن Body image

  تصویر و تصوری که هر فرد از بدن خود دارد.

 • تعارض Conflict

  حضور همزمان تکانه ها، خواستها و گرایشهای متضاد یا مانعه الجمع ->دوسوگرایی

 • تعمیم Generalization

  در شرطی سازی، به این اصل اطلاق می شود که وقتی پاسخ شرطی معینی به محرک معینی به وجود آمد محرکهای مشابه نیز می توانند همان پاسخ را فراخوانند -> افتراق

 • تغییر رفتار Behavior change

  یک هدف درمانی کلی مبنی بر خاموش کردن یا کاهش رفتار نامطلوب یا افزایش رفتار مطلوب

 • تفاهم Rapport

  به رابطه بیمار و متخصص بالینی اشاره دارد. تفاهم خوب در مصاحبه بالینی عبارت است از ایجاد جوی آرامبخش و درک متقابل در روند مصاحبه

 • تفاوتهای فردی Individual differences

  ناهمانندیهای نسبتا پایدار ساختاری یا رفتاری بین افراد آدمی

 • تفسیر Interpretation

  در روانکاوی، جلب توجه بیمار به مقاومتهای وی به منظور تسهیل سیلان تداعیها. تفسیر به معنای توضیح نمادها (مثلا نمادهای رویا) نیز بکار می رود.

 • تفسیر بالینی Clinical interpretation

  فرآیند استنباطی پیچیده ای که در آن متخصص بالینی اطلاعات موجود (اطلاعات حاصل از مصاحبه و نتایج آزمون) را برای مفهوم بندی مسئله و مشخص کردن سیر اقدامات مورد استفاده قرار می دهد.

 • تفکر Thinking

  توانایی تجسم یا بازنمایی اشیا یا رویدادها در حافظه و انجام عملیات روی این بازنمائیها؛ مسئله گشایی ذهنی در مقایسه با مسئله گشایی از طریق دستکاری عملی.

 • تفکر اوتیستیک (تفکر در خود فرومانده) Autistic thinking

  نوعی تفکر تداعی گرا که در آن مسیر تفکر بیشتر در کنترل نیازها و امیال اندیشنده است تا واقعیت -> خیالبافی

 • تفکر واگرا Divergent thinking

  تولید یک یا چند پاسخ (محتمل) به جای تولید تنها یک پاسخ «درست» در آزمونهای هوش یا خلاقیت -> تفکر همگرا

 • تقلید Imitation

  رفتار حاصل از سرمشق گیری یا الگوگیری از رفتار یک فرد دیگر -> همانند سازی، سرمشق، الگو.

 • تقویت Reinforcement

  هر رویدادی که به دنبال پاسخدهی بیاید و سپس احتمال وقوع پاسخ (نرخ پاسخ) را افزایش دهد. دو نوع تقویت وجود دارد، تقویت مثبت و تقویت منفی. تقویت مثبت، رویدادی است که حضور آن به دنبال پاسخ، نرخ آنرا افزایش می دهد. تقویت منفی: رفتار به این علت افزایش می یابد زیرا صرفا باعث حذف یک رویداد آزارنده می شود، مانند کودکی که برای قطع غرغر والدین اتاقش را جمع می کند.

 • تقویت سهمی Partial Reinforcement

  تقویت یک پاسخ فقط در برخی موارد ظهور آن (مترادف تقویت ناپیوسته)

 • تمرین رفتاری Behavioral rehearsal

  نفش بازی کردن، اصطلاح تمرین رفتاری وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که بیمار بخواهد پاسخ جدیدی را فرابگیرد.

 • تناسخ Reincarnation

  اعتقاد به تولد مجدد، این باور که شخص پیش از آغاز حیات فعلی خود قبلا هم زندگی کرده است.پربازدید ترین ها

خبرنامه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحانو متون