ا
 • اختلال هویت جنسی Gender identity disorder

  طبقه ای از اختلالهای روانی که ویژگی اصلی آن ناهمخوانی بین جنسیت کالبدی و هویت جنسی است. نارضایتی جنسیتی از جمله این اختلالهاست.

 • اختلال وحشتزدگی Panic disorder

  نوعی اختلال اضطرابی که با جملات شدید وحشتزدگی مشخص می شود، و فرد دچار این موارد می شود: ۱ ) غرق در تشویش، وحشت و ترس ۲ ) واکنش اضطرابی حاد نشان می دهد ۳ ) فکر می کند قرار است دیوانه شود و یا بمیرد.

 • اختلال وسواس فکری – عملی Obsessive – Compulsive disorder

  یک اختلال اضطرابی که به یکی از سه صورت زیر دیده می شود: الف- فکرهای تکراری که غالبا ناخوشایند و آزاردهنده اند (وسواس فکری) ب- کششهای مقاومت ناپذیر به تکرار اعمال قالبی یا تشریفاتی (وسواس عملی) ج- ترکیبی از هر دو مورد ۱ و ۲ -> اختلالات اضطرابی

 • اختلال یادزدودگی الکل Alcohol amnestic disorder

  اختلال فراموشی ناشی از مصرف الکل بی رویه که در آن حافظه نزدیک مختل می شود.

 • اختلالات برون دار Externalizing disorders

  گروهی از اختلالات دوران کودکی (مثل اختلال سلوک و اختلال بیش فعالی / کمبود توجه) که مشخصه آنها مشکلات سلوک یا رفتارهای پرخاشگرانه و تکانشی است.

 • اختلالات درون دار Internalizing disorders

  آن دسته از اختلالات دوران کودکی (مثل اختلالات اضطرابی و افسردگی) که مشخصه آنها نشانه های اضطراب، افسردگی، کم رویی و گوشه گیری است.

 • اختلالهای اضطرابی Anxiety disorder

  گروهی از اختلالهای روانی که مشخصه عمده آنها اضطراب شدید و نیز برخی رفتارهای غیرانطباقی جهت رهایی از اضطراب می باشد. برخی از این اختلالات عبارتند از: اضطراب فراگیر، اختلالهای وحشتزدگی (هراس)، فوبیا (ترس مرضی) و اختلالهای وسواس فکری- عملی. در راهنمای تشخیصی و آماری بیماریهای روانی (DSM IV )، طبقه عمده ای است شامل بسیاری از اختلالهایی که سابقا تحت عنوان روان رنجوریها می آمد. -> اضطراب

 • اختلالهای تجزیه ای Dissociative disorder

  مجموعه ای از اختلالهای روانی که با تجزیه هویت فرد مشخص می شوند. اختلالهای تجزیه ای عبارتند از: یادزدگی، گریز مرضی، اختلال شخصیت چندگانه، اختلال دگرسان بینی خود.

 • اختلالهای جسمانی شکل Somatoform disorders

  مجموعه ای از اختلالهای روانی که ویژگی های آنها عبارتند از: ۱ ) از دست دادن یا تغییر کارکرد جسمانی بدون توجیه فیزیولوژیکی ۲ ) شواهدی مبنی بر اینکه عوامل روانی نشانه های جسمانی را ایجاد کرده اند ۳ ) فقدان کنترل ارادی بر نشانه های جسمانی ۴ ) بی تفاوتی بیمار به ناتوانی جسمانی. اختلالات تبدیلی و اختلالات خودبیمارانگاری و جسمانی کردن از جمله این دسته از اختلالات می باشند.

 • اختلالهای جسمانی شکل Somatoform disorders

  مجموعه ای از اختلالهای روانی که ویژگی های آنها عبارتند از: ۱ ) از دست دادن یا تغییر کارکرد جسمانی بدون توجیه فیزیولوژیکی ۲ ) شواهدی مبنی بر اینکه عوامل روانی نشانه های جسمانی را ایجاد کرده اند ۳ ) فقدان کنترل ارادی بر نشانه های جسمانی ۴ ) بی تفاوتی بیمار به ناتوانی جسمانی. اختلالات تبدیلی و اختلالات خودبیمارانگاری و جسمانی کردن از جمله این دسته از اختلالات می باشند.

 • اختلالهای رفتارایذائی (مخرب) Disruptive behavior disorder

  مجموعه ای از اختلالها که با نشانه هایی چون بیش فعالی، بی توجهی، پرخاشگری، ویرانگری و سرپیچی از مظاهر قدرت مشخص می شود.

 • اختلالهای شخصیت Personality disorder

  الگوهای پایدار، عادت گونه و انعطاف ناپذیر رفتار یا منش که قدرت سازگاری فرد را به شهرت محدود می سازند. در اغلب موارد، جامعه این گونه رفتارها را ناسازگار به حساب می آورد، در حالیکه از نظر خود شخص چنین نیست و فرد بینشی نسبت به ناکارآمد بودن این الگوها ندارد.

 • اختلالهای مربوط به رشد Developmental disorders

  مجموعه ای از اختلالهای کودکی که می تواند کاستی های موجود در درک زبان، گفتار و پاسخدهی به دیگران را شامل شود و به اختلالهای جدی چون اوتیسم بینجامد.

 • اختلالهای یادگیری Learning disorder

  مشکلاتی که کندی شدید در رشد را منعکس می کند و عمدتا بر رشد زبان و مهارتهای تحصیلی از جمله دشواریهای خواندن تاثیر می گذارند. لازم به ذکر است که اینگونه افراد از هوش طبیعی برخوردارند و صرفا در یک یا دو مهارت تحصیلی (خواندن، نوشتن) ناتوانی بارز دارند.

 • ادراک Perception

  فرآیند آگاه شدن از اشیاء، ویژگیها و رابطه ها از طریق اندامهای حسی، گرچه در ادراک همواره محتوای حسی وجود دارد، با این حال آنچه ادراک می شود متاثر از آمایه و تجربه پیشین است، به نحوی که ادراک را باید چیزی فراتر از ثبت محرکهای موثر بر اندامهای حسی دانست. -> ادراک زیرآستانه ای

 • ادراک پریشی Agnosia

  اختلال در ادراک حسی. ناتوانی در تشخیص دادن موضوعات معنادار.

 • ادراک خویشتن Self- Perception

  آگاهی شخص درباره خودش. این مفهوم با خودآگاهی فرق دارد، چون ادارک خویشتن ممکن است به شکل خودسنجی عینی درآید -> خودآگاهی

 • ادراک فراحسی Extrasensory Perception

  نوع بحث انگیزی از تجربه که به ادراک چیزی در غیاب تحریک اندامهای حسی اطلاق می شود. -> اندیشه خوابی، پیش آگاهی، حرکت فراروانی، غیب بینی، فراروانشناسی

 • ارزیابی رفتاری Behavioral assessment

  ثبت رفتارها و افکاری که شخص می خواهد آنها را تغییر دهدف که زمان وقوع، مدت و شدت آنها یاداشت می شوند.

 • ارزیابی شخصیت Personality assessment

  الف- در معنای عام، سنجش شخصیت با هر روشی- در معنای خاص، سنجش شخصیت براساس مشاهدات و قضاوتهای پیچیده ای که بخشی از آن غالبا مبتنی بر رفتار شخص در موقعیتهای اجتماعی پیش ساخته است.

 • استرس محیطی Environmental stress

  در مدل بیماری پذیری- استرس در حوزه آسیب شناسی روانی به عامل استرسی گفته می شود (اعم از زیست شناختی یا توان شناختی) که همراه با بیماری پذیری موجب بروز یک اختلال روانی می شود.

 • استروئیدها Steroids

  مواد شیمیایی پیچیده ای که برخی از آنها در ترشحات قشر غده ای فوق کلیوی یافت می شوند و گمان می رود با برخی بیماریهای روانی ارتباط داشته باشند.

 • استروژن Estrogen

  یک هورمون جنسی زنانه که به وسیله تخمدانها تولید و ترشخ می شود. این هورمون تا حدودی عامل پیدایش ویژگیهای جنسی ثانویه در زنان است و بر سائق جنسی نیز اثر می گذارد.

 • استعداد Aptitude

  قابلیت یا توان یادگیری، مثلا قابلیت برای یادگیری ماشین نویسی پیش از تمرین ماشین نویسی. آزمونهای استعداد با پیش بینی نتایج دوره آموزشی، دور نتیجه، پیش بینی توانایی بعدی برمبنای توانایی فعلی سروکار دارند.

 • استیل کولین Acetylcholine

  ناقل عصبی که توسط یافته های عصبی ترشح می شود. در سیستم عصبی پاراسمپاتیک نقش عمده دارد و در یادگیری و حافظه موثر است.

 • اسکیزوفرنی Schizophrenia

  بیماری روانی با مشخصه اختلال شدید تفکر، هیجان و رفتار. تفکر بیمار غیرمنطقی و معمولا حاوی باورهای هذیانی است. تحریفات ادراکی ممکن است به صورت توهمات ظاهر شوند. از غرایب رفتار این بیماران ژستهای نامعمول، حرکات قالبی و گفتار بی ربط است. چنین بیماری از دیگران و از واقعیت کناره می گیرد. برخی از موارد این بیماری ممکن است ناشی از نابهنجاریهای زیست- شیمیایی ارثی باشد. به طور کلی به مجموعه ای از اختلالهایی که با عدم انسجام فکر و گفتار، توهمات، هذیانها، هیجان نامناسب یا سطحی، اختلال در عملکرد اجتماعی و شغلی و فقدان مراقبت از خود، اطلاق می شود.

 • اسکیزوفرنی پارانویید Paranoid schizophrenia

  یکی از انواع فرعی اسکیزوفرنی که در آن بیمار دچار هذیان گزندواسیب و عظمت (خودبزرگ بینی)، سازمان یافته و پیچیده ای می شود.

 • اسناد Attribution

  فرآیندی که از طریق آن رفتار افراد دیگر را تبیین می کنیم. نظریه اسناد با قواعدی سروکار دارد که مردم با استفاده از آنها علل رفتار مشاهده شده را استنتاج می کنند. -> اسنادگرایشی، اسناد موقعیتی، اسناد دلخواه

 • اسناد دلخواه Arbitrary attribution

  رسیدن به نتیجه ای که شواهد اندک یا هیچ شواهدی برای آن وجود ندارد. از نظر بک، افراد افسرده به استنباطهای دلخواه گرایش دارند. -> استنباط، استنباط گرایشی، استنباط موقعیتی

 • اسناد گرایشی Dispositional attribution

  نسبت دادن علل رفتار فرد به گرایشهای درونی اش (مانند نگرشها، ویژگیها و انگیزه ها) در برابر نسبت دادن آنها به عوامل موقعیت -> اسناد موقعیتی، اسناد دلخواهپربازدید ترین ها

خبرنامه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحانو متون