ا
 • اتحاد درمانی Therapeutic Alliance

  رابطه درمانگر و بیمار. تصور می شود که اتحاد درمانی قوی، مهم ترین عامل در ایجاد تغیرات و درمان می باشد.

 • اثر بارنوم Barnum effect

  آمادگی آدمیان به پذیرش اینکه توصیفهای کلی نظیر توصیفهای طالع بینان و فالگیران در مورد خود آنان صادق است.

 • اثر تاخر Recency effect

  در مطالعات مربوط به شکل گیری برداشتهای شخصی یا تغییر نگرشهاف موثر بودن اطلاعات بعدی در مقایسه با اطلاعات آغازین -> اثر تقدم

 • اثر تقدم Primary effect

  در مطالعات مربوط به شکل گیری برداشتهای شخصی و تغییر نگرشها، موثر بودن اطلاعات آغازین در مقایسه با اطلاعات بعدی-> اثر تاخر

 • اثر دارونما Placebo effect

  اثر دارونما به این معناست که نتیجه بدست آمده معلول انتظارات بوده است نه دستکاری های ناشی از داروی مصرفی توسط آزمودنی- محرکی خنثی که به این علت موجب پاسخ می شود که آزمودنی معتقد است باید آن پاسخ را تولید کند.

 • اثر هاله ای Halo effect

  سوگیری ادارک ما از یک شخص دیگر تحت تاثیر یکی از ویژگیهای او که از نظر ما خواستنی یا ناخواستنی است.

 • اجبار مضاعف Double-bind

  شرایطی که در آن یکی و یا هردو والدین دو پیام متناقض به شخص می دهد. در چنین شرایطی هر پاسخی که او بدهد اشتباه خواهد بود. گاهی گیرافتادن در شرایط اجبار مضاعف را علت اسکیزوفرنی می دانند.

 • اجتماعی شدن Socialization

  شکل گیری خصوصیات و رفتار فرد تحت تاثیر آموزشهایی که محیط اجتماعی فراهم می کند.

 • اجتناب Avoidance

  نوعی مکانیسم دفاعی که در آن از رویارویی با افراد، فعالیتها و موقعیت ها خودداری می شود و با مکانیسم دفاعی انکار قرابت دارد.

 • احساس Sensation

  تجربه هشیار همانید با یک محرک ساده، مانند ارائه شدن یک صوت یا نور در گذشته تمایز بین احساس و ادراک از لحاظ نظری اهمیت ویژه ای داشت، اما امروزه این تمایز، رنگ باخته است و به نظر می رسد که این دو تجربه را باید بخشهایی از یک بیوستار واحد بدانیم.

 • اختلال استرس پس از سانحه Post-traumatic stress disorder

  نوعی اختلال اضطرابی که از شاهد بودن و یا مواجهه شدن با تهدید مرگ، صدمه یا در خطر قرار گرفتن انسجام خود یا دیگران ناشی می شد و تجاوز جنسی، دزدی همراه با خشونت، دیدن تصادفی خونین یا دیدن اقدامی فجیع از جمله آن هستند. سه نشانه ای که این اختلال را توصیف می کنند عبارتند از: ۱) بی حسی نسبت به دنیا ۲)مجسم کردن آسیب در رویاها، فلش بک هاو خاطره ها ۳) نشانه های اضطرابی و برانگیختگی که قبل از آسیب وجود نداشته اند.

 • اختلال اضطراب فراگیر Generalized Anxiety disorder

  یک اختلال اضطرابی که مشخصه عمده آن تنش و بیمناکی مستمر است. اعتقاد به اینکه اتفاق بدی رخ خواهد داد. ممکن است نشانه های بدنی مانند: تپش قلب، احساس خستگی، اختلال خواب و سرگیجه نیز همراه باشد. -> اختلالهای اضطرابی

 • اختلال ترس مرضی (فوبیا) Phobic disorder

  یک اختلال اضطرابی که در آن ترسهای شخصی چنان شدید یا فراگیر است که زندگی روزمره او به شدت مختل می شود، منبع این ترس اغلب مواردی است که از نظر افراد دیر منبعی برای ترس و تهدید محسوب نمی شوند (گربه، مکانهای سربسته،…) این اختلال با ویژگیهای زیر مشخص می شود:

  ۱ ) ترس دائمی از موقعیتهای خاص که هیچ گونه تناسبی با واقعیت ندارند ۲)میل الزام آور به اجتناب کردن یا گریختن از آن موقعیت ۳ ) تشخیص این واقعیت که ترس به طور غیرمعقولی شدید است ۴ ) این واقعیت که ترس به خاطر اختلال دیگری نیست. -> اختلالهای اضطرابی، فوبیا

 • اختلال خلقی Mood disorder

  یک بیماری روانی با مشخصه اصلی اختلا خلق یا هیجان. نمونه های بارز این اختلال عبارتند از: مانیا (تهییج پذیری)، افسردگی یک قطبی و افسردگی دو قطبی -> اختلال دوقطبی

 • اختلال دوقطبی Bipolar disorder

  یک اختلال خلقی که در آن بیمار دوره های شیدایی یا شیدایی توام با افسردگی را تجربه می کند. این اصطلاح در راهنمای تشخیصی و آماری بیماریهای روانی اختلال شیدایی- افسردگی نیز اطلاق می شود. یک احتلال خلقی با مشخصات نوسان خلق بین هیجان زدگی و سرخوشی (دوره های مانیک) و ماتم زدگی و اندوهگینی (دوره افسردگی)، که اغلب با دورهایی از خلق و خوی عادی در فاصله دو حالت مزبور همراه است. در برخی موارد فقط دوره شیدایی (مانیک) دیده می شود. اصطلاح اختلال دوقطبی به تفاوت خلق و خوی عادی با دورهایی از افسردگی اطلاق نمی شود. -> اختلال خلقی

 • اختلال رفتاری Behavioral disorder

  نوعی اختلال که در آن نشانه های رفتاری، نه هیجانی، نابهنجار می باشد، مثل: بیش فعالی، مشکلات توجه و رفتارهای پرخاشگرانه، مخرب و ریاکارانه

 • اختلال روانی Mental disorder

  سندرم (یا مجموعه ای از رفتارهای نابهنجار) که با ناراحتی، ناتوانی یا افزایش خطر بروز مشکلات همراه است. درDSM-IV ، الگوی رفتاری یا روانی که واقعا کثرکار است و در یک یا چند زمینه مهم کارکرد فرد را پریشان یا ناتوان می کند.

 • اختلال سلوک Conduct disorder

  اختلالی که در آن کودک یا نوجوان مداوم و مکررا حقوق دیگران را نقض می کند یا هنجارها و قوانین مهم اجتماعی را می شکند.

 • اختلال شخصیت چندگانه (اختلال هویت تجزیه ای) Multiple personality disorder

  وجود و یا چند شخصیت در یک فرد، که هریک به اندازه کافی منسجم هستند و زندگی نسبتا پایداری برای خود داشته باشند و کنترل کامل رفتار فرد را در اختیار بگیرند.

 • اختلال شخصیت خودشیفته Narcissistic personality disorder

  نوعی اختلال شخصیت که ویژگیهای برجسته آن عبارتند از: احساس زننده خودبزرگ بینی، در خودفرورفتگی دائمی، خیالپردازیهایی درباره موفقیت نامحدود، قدرت و یا زیبایی و نیاز به تحسین دائم.

 • اختلال شخصیت دوری گزین Avoidance personality disorder

  اختلال شخصیتی که ویژگی اصلی آن دوری گزینی اجتماعی همراه با حساسیت زیاد نسبت به طرد است.

 • اختلال شخصیت ضداجتماعی Antisocial personality disorder

  نوعی اختلال شخصیت که در آن سازگاری با هنجارها و سایر افراد اجتماع مختل می شود و فرد مکررا در ارتباط با دیگران دچار تعارض می شود. تکانشگری، خودمحوری، آستانه عمل پایین در برابر موانع و ناکامی ها، مسئولیت ناپذیری، نقش کمرنگ وجدان، استثمار دیگران و نادیده گرفتن قوانین از ویژگی های بارز این افراد می باشد. نوعی اختلال شخصیت که طی آن فرد نگرشی طمع کارانه نسبت به دیگران دارد و برای حقوق آنها اهمیت قایل نیست. چنین رفتاری باید سابقه دار باشد و حداقل به سه شکل ظاهر می شود که از آن جمله می توان به این موارد اشاده کرد: پرخاشگری مکرر، بی ملاحظه گی که دیگران را به خطر می اندازد، حقه بازی، عدم پشیمانی و عدم مسئولیت کوتاهی در پرداختن تعهدات مالی.

 • اختلال شخصیت مرزی Borderline personality disorder

  این نوع اختلال به افرادی اختصاص یافته است که ویژگی برجسته آنها ناپایداری در انواع زمینه های شخصیت، از جمله روابط بین فردی، رفتار، خلق و خودانگاره (خودپنداره) است.

 • اختلال شخصیت مرزی Borderline personality disorder

  این نوع اختلال به افرادی اختصاص یافته است که ویژگی برجسته آنها ناپایداری در انواع زمینه های شخصیت، از جمله روابط بین فردی، رفتار، خلق و خودانگاره (خودپنداره) است.

 • اختلال شخصیت نمایشی Histronic personality disorder

  اختلال شخصیتی که در آن افراد سطحی، خودمحور، و در خودفرورفته هستند و سوابق طولانی جلب توجه به خویشتن دارند و به نمایشهای هیجانی ذوق زده ای می پردازند که علت آن رویدادهای بی اهمیت است.

 • اختلال شخصیت وابسته Dependent personality disorder

  اختلالی که در آن افراد به دیگران اجازه می دهند تصمیمات مهم زندگی شان را بگیرند، اقدامات مهم را آغاز کنند و مسئولیت مسائل مهم زندگی آنها را بپذیرند.

 • اختلال شخصیت وسواسی Obssesive-compulsive personality disorder

  اختلالی که ویژگی آن ناتوانی درازمدت در ابراز هیجانهای پرشور است و اشتغال نامناسب درباره مقررات و جزئیات پیش پاافتاده، حساسیت، کمال گرایی و انعطاب ناپذیری از ویژگیهای این بیماران است.

 • اختلال عاطفی Affective disorder

  دسته از بیماریهای روانی که در آنها اختلال خلق یا عاطفه نمایه اصلی است. مانند افسردگی و مانیا. امروزه اصطلاح اختلال خلقی (Mood disorder) بیشتر بکار می رود. -> اختلالات خلقی

 • اختلال عاطفی فصلی Seasonal affective disorder SAD

  اختلال افسردگی که هر سال در پائیز شروع و در بهار خاتمه می یابد و اینکه بروز افسردگی عمدتا در ۶ ماه دوم سال بوده و فرد در ۶ ماه اول سرحال می باشد.

 • اختلال کاستی توجه- بیش فعالی Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD)

  اختلال کودکی شامل بی توجهی، تکانشگری فعایت حرکتی شدید. اغلب به شکست تحصیلی و مشکلات اجتماعی می انجامد.پربازدید ترین ها

خبرنامه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحانو متون